LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Sporné údaje o minciach

chyby, omyly, nepresnosti, pochybnosti, ...

Občas sa údaje o minciach uvádzané rôznymi autormi nezhodujú. Takéto rozpory evidujeme a snažíme sa zistiť, ktorý z uvádzaných údajov je správny. V evidencii ponechávame aj vyriešené rozpory. Možno to niekomu pomôže a nebude strácať čas riešením už vyriešených rozporov.

Za najspoľahlivejší zdroj informácií považujeme zákony, vládne nariadenia, vyhlášky a iné právne predpisy, na základe ktorých boli mince vydané alebo stiahnuté z obehu. Niektoré právne predpisy nemáme k dispozícii a niektoré údaje o minciach sa v právnych predpisoch nenachádzajú. V takýchto prípadoch sme odkázaní na preberanie údajov od iných autorov, vlastné meranie (napr. hrúbka mince), ...

Našim cieľom nie je upozorňovať na chyby druhých. Zo skúseností získaných pri porovnávaní údajov o minciach uvádzaných rôznymi zdrojmi vieme, že je veľmi obtiažne vyhnúť sa chybám vznikajúcim v dôsledku preklepov, omylov, nevedomosti atď. Takmer v každom zdroji, z ktorého sme čerpali, sme našli nejakú chybu alebo nepresnosť. My sa im zrejme tiež nevyhneme. Cieľom tohto zoznamu je upozorniť na existenciu nezhody medzi autormi, možno tým obmedzíme preberanie chybných údajov.

V informácii o spornom údaji vždy najskôr uvedieme (podľa nás) správny údaj a následne s ním nezhodné údaje, ich poradie nie je dôležité. Ak rozpor považujeme za vyriešený, pre tento údaj už ďalšie nezhody neevidujeme.

Uvítame, ak nás na naše chyby upozorníte mailom na adrese coins@LMSystem.sk.

Zákon č. 187/1919 Zb.
Aká bola zákonom určená skratka pre korunu československú?
 1. V texte zákona zverejnenom na www.zakonypreludi.sk je uvedená skratka „K č“.
 2. V texte zákona zverejnenom na www.epravo.cz je uvedená skratka „K“.
 3. V neskorších predpisoch, napr. v zákone č. 94/1921, sa používa skratka „Kč“ (bez medzery).
 4. V katalógoch mincí sa bežne používa skratka „Kč“ (Biľak 1981, Novotný 2009).
Zákonom určená skratka bola „K č“. Používa sa bez medzery, t. j. „Kč“.
ČSR 2 h 1923
Odkedy bola minca platná (v obehu)?
 1. 17.3.1924 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 55/1924, v ktorom sa uvádza:
  „Bankovní úřad ministerstva financí počne v příštích dnech vydávati ... dvouhaléře měny československé. ... Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení;...“
  Vyhláška BÚMF č. 56/1924 dátum vydania mince neupresňuje.
 2. Chlapovič 2000 str. 12 - 20.3.1924.
 3. Biľak 1981 str. 43 - 30.3.1924.
Minca bola platná od 17.3.1924.
ČSR 5 h 1923
Odkedy bola minca platná?
 1. 10.8.1923 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 166/1923, v ktorom sa uvádza:
  „... Bankovní úřad ministerstva financí počne v příštích dnech vydávati podle vyhlášky uveřejněné zároveň s čís. 167 Sb. z. a n., u hlavního svého ústavu v Praze i u všech svých odboček pětníky měny československé. ... Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení...“
 2. Biľak 1981 str. 43 - 13.8.1923 .
Minca bola platná od 10.8.1923.
Dokedy minca platila v Protektoráte Čechy a Morava?
 1. Vo vyhláške m.f. č. 267/1941 je uvedené:
  „Drobné mince korunové měny ... po 5 haléřích ... přestanou býti dnem 30. září 1941 zákonným platidlem
  .“
 2. Biľak 1981 str. 43 - 30.11.1941.
 3. Biľak 1981 str. 54 - 30.9.1941.
Do 30.9.1941 minca bola zákonným platidlom v Protektoráte Čechy a Morava.
Aká je hmotnosť mince?
 1. Podľa zákona č. 195/1922:
  „Z kilogramu mincovního kovu raziti jest ..., pětníků 600 ... kusů.“
 2. Biľak 1981 str. 43 - 1,6 g
 3. Mince.ic.cz - Katalog mincí on-line - Mince ČSR-ČR, Novotný 2009 - 1,66 g
 4. numismaster.com - 1,7 g
 5. mince.dovrecka.sk - uvádza nezrozumiteľnú hodnotu „01/01/66 g“
Priemerná hmotnosť päťhaliernika (1,6666...) zaokrúhlená na dve desatinné miesta je 1,67 g.
Aké je zloženie mince?
 1. Podľa zákona č. 195/1922 je zloženie mincového kovu 92 dielov Cu a 8 dielov Zn.
 2. Novotný 2009 - CuZn (92±8).
  Zjavne ide iba o preklep, správne má byť CuZn (92+8).
 3. numismaster.com - uvádza „bronze“, očakávali by sme „brass“.
  Nejde o chybu. Termín „bronze“ má v angličtine širší význam ako v slovenčine „bronz“. Používa sa aj pre niektoré mosadze.
Zloženie mincového kovu je CuZn (92+8).
Aký je priemer mince?
 1. Podľa vyhlášky BÚMF č. 167/1923 je priemer mince 16 mm.
 2. numismaster.com - 16,2 mm.
Priemer mince je 16 mm.
ČSR 10 h 1922
Dokedy minca platila v Protektoráte Čechy a Morava?
 1. Vo vyhláške m.f. č. 267/1941 je uvedené:
  „Drobné mince korunové měny ... po 10 haléřích ... přestanou býti dnem 30. září 1941 zákonným platidlem.“
 2. Biľak 1981 str. 45 - 30.11.1941.
 3. Biľak 1981 str. 54 - 30.9.1941.
Do 30.9.1941 minca bola zákonným platidlom v Protektoráte Čechy a Morava.
Aká je hmotnosť mince?
 1. Podľa zákona č. 195/1922:
  „Z kilogramu mincovního kovu raziti jest desetníků 500, ... kusů.“
 2. numismaster.com - 1,96 g.
Priemerná hmotnosť desaťhaliernika je 2 g.
ČSR 20 h 1921
Dokedy minca platila v Protektoráte Čechy a Morava?
 1. Vo vyhláške m.f. č. 267/1941 je uvedené:
  „Drobné mince korunové měny ... po 50, 25 a 20 haléřích ... přestanou býti dnem 30. září 1941 zákonným platidlem.“
 2. Biľak 1981 str. 46 - 30.11.1941.
 3. Biľak 1981 str. 54 - 30.9.1941.
Do 30.9.1941 minca bola zákonným platidlom v Protektoráte Čechy a Morava.
Dokedy minca platila v Slovenskej republike?
 1. Biľak 1981 str. 46 - 15.07.1940.
 2. Pecník 2005 str. 67 - 30.11.1941.

Dokedy minca platila v obnovenej ČSR?
 1. Predpokladáme, že boli platné až do 31.5.1953 (peňažná reforma).
  Nepoznáme vyhlášku, ktorou bola zrušená platnosť tejto mince v ČSR.
  Ani v jednej z vyhlášok rušiacich platnosť starších mincí sa o týchto 20 haliernikoch nehovorí.
 2. Biľak 1981 str. 46 - 31.12.1947.

Aká je hmotnosť mince?
 1. Podľa zákona č. 94/1921:
  „... Z kilogramu této směsi raziti jest dvacetihaléřů 300, ... kusů.“
 2. LovecPokladu.cz (20.10.2012) - 4 g.
 3. mince.ic.cz (20.10.2012) - 3,3 g.
 4. slovakcoins.unas.cz (20.10.2012) - 2 g.
Priemerná hmotnosť dvadsaťhaliernika zaokrúhlená na 2 desatinné miesta je 3,33 g.
ČSR 25 h 1932
Dokedy minca platila v Protektoráte Čechy a Morava?
 1. Vo vyhláške m.f. č. 267/1941 je uvedené:
  „Drobné mince korunové měny ... po 50, 25 a 20 haléřích ... přestanou býti dnem 30. září 1941 zákonným platidlem.“
 2. Biľak 1981 str. 46 - 30.11.1941.
Do 30.9.1941 minca bola zákonným platidlom v Protektoráte Čechy a Morava.
ČSR 50 h 1921
Kedy bola minca daná do obehu?
 1. 18.2.1922 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 47/1922, v ktorom sa uvádza:
  „... počne Bankovní úřad ministerstva financí v příštích dnech vydávati ... první drobné mince měny československé po 20 a 50 haléřích....“.
  Vyhláška BÚMF č. 48/1922 dátum vydania mince neupresňuje.
 2. Chlapovič 2000 str. 10 - 18.02.1922.
 3. Biľak 1981 str. 47 - 12.02.1922.
Minca bola platná od 18.2.1922.
Dokedy minca platila v Protektoráte Čechy a Morava?
 1. Vo vyhláške m.f. č. 267/1941 je uvedené:
  „Drobné mince korunové měny ... po 50, 25 a 20 haléřích ... přestanou býti dnem 30. září 1941 zákonným platidlem.“
 2. Biľak 1981 str. 47 - 30.11.1941.
Do 30.9.1941 minca bola zákonným platidlom v Protektoráte Čechy a Morava.
Dokedy minca platila v obnovenej ČSR?
 1. Predpokladáme, že boli platné až do 31.5.1953 (peňažná reforma).
  Nepoznáme vyhlášku, ktorou bola zrušená platnosť tejto mince v ČSR.
  Ani v jednej z vyhlášok rušiacich platnosť starších mincí sa o týchto 50 haliernikoch nehovorí.
 2. Biľak 1981 str. 46 - 31.12.1947.

ČSR 1 Kč 1922
Kedy bola minca daná do obehu?
 1. 29.5.1922 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 155/1922, v ktorom sa uvádza:
  „... počne Bankovní úřad ministerstva financí v příštích dnech vydávati ... korunové mince ...“.
 2. Chlapovič 2000 str. 10 - 31.05.1922.
 3. Biľak 1981 str. 47 - 31.05.1922.
Minca bola platná od 29.5.1922.
Aká je hmotnosť mince?
 1. Hmotnosť jednokorunáka určuje zákon č. 94/1921 Zb.
  „... Z kilogramu této směsi raziti jest ... korun 150 kusů.“
 2. Často sa uvádza nesprávne zaokrúhlenú hmotnosť 6,66 g (napr.: lovecpokladu.cz, Novotný 2009, mince.ic.cz, numismaster.com, slovakcoins.unas.cz, atď.).
Predpísaná priemerná hmotnosť jednokorunáka zaokrúhlená na dve desatinné miesta je 6,67 g.
ČSR 5 Kč 1925
Kedy bola minca daná do obehu?
 1. 23.7.1925 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 168/1925, v ktorom sa uvádza:
  „... Bankovní úřad ministerstva financí počne v příštích dnech vydávati ... pětikoruny kovové.“
 2. Chlapovič 2000 str. 14 - 25.07.1925.
 3. Biľak 1981 str. 48 - 25.07.1925.
Minca bola platná od 23.7.1925.
Aké je zloženie mince?
 1. V zákone č. 218/1924 je uvedené, že 5 Kč sa budú raziť z niklového bronzu CuNi(75+25).
 2. Vo vyhláške č. 46/1931 je uvedené, že budú z obehu stiahnuté niklové päťkoruny.
„CuNi“ = „medinikel“ = „niklový bronz“ = „niklová spěž“.
Podľa zákona č. 218/1924 boli razené mediniklové 5 Kč.
V priezvisku autora mince sa píše jedno, alebo dve „t“?
 1. Váčšinou sa uvádza „Otto Gutfreund“, t. j. v priezvisku je len jedno „t“; napr. Biľak 1981, wikipédia, ...
 2. Často sa uvádza priezvisko s dvomi t; napr.: Novotný 2009, mince.ic.cz, mince.dovrecka.sk, lovecpokladu.cz, ...
Budeme používať „Otto Gutfreund“.
ČSR 5 Kč 1928
Odkedy bola minca v obehu?
 1. Vo vyhl. m.f. č. 129/1929 je uvedené:
  „Dne 18. září 1929 počne Národní banka Československá u hlavního ústavu i u všech svých filiálek vydávati stříbrné pětikoruny.“
 2. Chlapovič 2000 str. 17:
  „... v r. 1928 sa začali naplno raziť strieborné 5-korunové mince. Hneď sa dávali do obehu...“
 3. Biľak 1981 48 - 18.09.1929.
Minca bola platná od 18.9.1929.
Platil tento päťkorunák v SR?
 1. Biľak 1981 str. 48 - 1.12.1939 (SR).
 2. Pecník 2005 - 1.12.1949 (preklep, má byť 1939?).
  Nie je jasné, či sa vzťahuje aj na striebornú 5 Kč.

Platil tento päťkorunák v obnovenej ČSR?
 1. Podľa zákona 101/1938 Sb. mali byť strieborné 5 Kč nahradené niklovými.
 2. Podľa vyhl. 94/1940 Sb. zostávajú strieborné 5 Kč v obehu.
 3. Podľa vyhl. 164/1941 Sb. niklové 5 Kč od 31.7.1941 nie sú platné.
 4. Vo vyhl. 24/1945 o obnovení platnosti drobných mincí sa uvádzajú iba niklové päťkorunáky z r. 1938.
 5. Biľak 1981 str. 48 - 31.05.1947 (ČSR).
V obnovenej ČSR tieto strieborné päťkorunáky platili.
ČSR 5 Kč 1938
Odkedy bola minca v obehu?
 1. Vo vyhl. m.f. č. 88/1938 je uvedené:
  „Niklové pětikoruny, ... počne Národní banka Československá vydávati ... dne 2. května 1938.“
 2. Biľak 1981 str. 49 - 02.05.1938.
 3. Chlapovič 2000 str. 22 - 02.06.1938.
Minca bola platná od 2.5.1938.
ČSR 10 Kč 1930
Dokedy bola minca v obehu?
 1. Nepoznáme vyhlášku, ktorou by bola platnosť tejto mince po vojne obnovená.
 2. Biľak 1981 str. 49 - 31.03.1940 v SR a do 31.05.1953 v ČSR.
 3. Pecník 2005 - 31.3.1940 v SR

ČSR 10 Kč 1928 - Vznik ČSR
Dokedy bola minca v obehu?
 1. Nepoznáme vyhlášku, ktorou by bola platnosť tejto mince po vojne obnovená.
 2. Biľak 1981 str. 52 - do 31.03.1940 v SR a do 31.05.1953 v ČSR.
 3. Pecník 2005 - 31.3.1940 v SR

ČSR 20 Kč 1933
Dokedy bola minca v obehu?
 1. Nepoznáme vyhlášku, ktorou by bola platnosť tejto mince po vojne obnovená.
 2. Biľak 1981 str. 50 - do 31.05.1953 v ČSR.
 3. Pecník 2005 - túto mincu medzi platnými mincami v SR neuvádza.

ČSR 20 Kč 1937 - T. G. Masaryk
Dokedy bola minca v obehu?
 1. Nepoznáme vyhlášku, ktorou by bola platnosť tejto mince po vojne obnovená.
 2. Biľak 1981 str. 52 - do 31.03.1940 v SR a do 31.05.1953 v ČSR.
 3. Pecník 2005 - do 31.03.1940 v SR.

SR 5 h 1942
Kto je autorom návrhu mince?
 1. Biľak 1981 str. 58 - Anton Hám, Andrej Peter.
 2. Novotný 2009 str. 23 - Anton Hám, Štefan Grosch.
 3. Chlapovič 2000 str. 32 - uvádza argumenty v prospech Petera.

SR 20 h 1940
Aká je hmotnosť mince?
 1. Biľak 1981 str. 59 - 2,5 g.
 2. mince.dovrecka.sk - 2,63 g.

Aký je priemer mince?
 1. Biľak 1981 str. 59 - 18 mm.
 2. mince.dovrecka.sk - 20 mm.

Kto sú autori mince?
 1. Biľak 1981 str. 59 - A. Hám a A. Peter.
 2. mince.dovrecka.sk - J. Eder a O. Španiel.

SR 50 h 1940
Aká je hmotnosť mince?
 1. Biľak 1981 str. 60 - 3,33 g.
 2. mince.dovrecka.sk - 3,3 g.

Aký je priemer mince?
 1. Biľak 1981 str. 60 - 20 mm.
 2. mince.dovrecka.sk - 22 mm.

Kto je autorom mince?
 1. Biľak 1981 str. 60 - Gejza Angyal, Anton Hám, Andrej Peter.
 2. mince.dovrecka.sk - Jaroslav Eder, Otakar Španiel.

Aká je hrana mince?
 1. Biľak 1981 str. 60 - hladká.
 2. slovakcoins.unas.cz - „reeded“ (vrúbkovaná).

SR 50 h 1943
Aká je hmotnosť mince?
 1. Biľak 1981 str. 60 - 0,967 g.
 2. numismaster.com - 1 g.
 3. numizmat.tym.sk - 0,97 g.
 4. slovakcoins.unas.cz - 0,97 g.

Kto je autorom mince?
 1. Biľak 1981 str. 60 - Gejza Angzal, Anton Hám, Andrej Peter.
 2. numizmat.tym.sk - Anton Hám, Andrej Peter.
 3. slovakcoins.unas.cz - Anton Hám, Andrej Peter.

Aká je hrana mince?
 1. Biľak 1981 str. 60 - vrúbkovaná.
 2. slovakcoins.unas.cz - „plain“ (hladká).

SR 1 Ks 1940
Aká je hmotnosť mince?
 1. Biľak 1981 str. 61 - 5 g.
 2. mince.dovrecka.sk - 4,5 g

Aké je zloženie mince?
 1. Biľak 1981 str. 61 - CuNi (80+20).
 2. mince.dovrecka.sk - Zn

Aký je priemer mince?
 1. Biľak 1981 str. 61 - 22 mm.
 2. mince.dovrecka.sk - 23 mm

Kto je autorom mince?
 1. Biľak 1981 str. 61 - Gejza Angyal, Anton Hám, Andrej Peter.
 2. mince.dovrecka.sk - Jaroslav Eder, Otakar Španiel.

ČaM 10 h 1940
Aká je hmotnosť mince?
 1. Podľa vyhl. č. 405/1940 sa z 1 kg čistého zinku razí 530 desaťhaliernikov.
 2. V katalógoch sa bežne uvádza 1,88 g. (napr. Biľak 1981, Novotný 2009, ...)
Priemerná hmotnosť mince (1,886...) zaokrúhlená na dve desatinné miesta je 1,89 g.
ČaM 20 h 1940
Aká je hmotnosť mince?
 1. Podľa vyhl. č. 219/1940 sa z 1 kg čistého zinku razí 380 dvadsaťhaliernikov.
 2. Biľak 1981 str. 55 - 2,65 g.
 3. Novotný 2009 - 2,63 g.
Priemerná hmotnosť mince (2,631...) zaokrúhlená na dve desatinné miesta je 2,63 g.
ČaM 1 K 1941
Ktorá vyhláška m.f. je o 1 korunových minciach zo zinku?
 1. Vyhl. č. 422/1941 - o ražbě a vydání korunových mincí ze zinku.
 2. Biľak 1981 str. 56 - Vyhl. č. 422/1940 (preklep?)
O vydaní zinkových 1 K je vyhl. č. 422/1941.
ČSR 20 h 1951
Aké je zloženie mince?
 1. Vyhl. č. 79/1951 uvádza
  „Vydávají se mince československé měny po 20 h z hliníku.“
 2. Chlapovič 2000 str. 46 - dural (letecký šrot)

Aká je hmotnosť mince?
 1. Vyhl. č. 79/1951 uvádza
  „Z kilogramu kovu se razí 2 000 kusů.“
 2. numismaster.com - 0,53 g
Predpísaná priemerná hmotnosť mince je 0,5 g
ČSR 50 h 1951
Aké je zloženie mince?
 1. Vyhl. č. 72/1951 uvádza
  „Vydávají se mince československé měny po 50 h z hliníku.“
 2. Chlapovič 2000 str. 46 - dural (letecký šrot)

ČSR 5 Kčs 1951
Aké je zloženie mince?
 1. Vyhlášky 50/1950, 72/1951 a 79/1951 týkajúce sa hliníkových mincí 1 Kčs, 50 h a 20 h uvádzajú
  „Vydávají se mince československé měny ... z hliníku.“
 2. Chlapovič 2000 str. 45 - dural (letecký šrot)

Kedy boli mince razené?
 1. V článku Raritní mince ČSR 5 Kčs 1952 sa uvádza:
  „...do 31. prosince 1952 bylo předáno 39 210 000 kusů...“
 2. Chlapovič 2000 str. 46 uvádza:
  „Preto sa razba 5 korunových mincí s ročníkom 1952 omeškala a realizovala sa až v nasledujúcom roku.“

ČSR 1 h 1953
Aké je zloženie mince?
 1. Vyhl. č. 45/1953 neuvádza zloženie mince.
 2. Biľak 1981 str. 77 - AlMgMn (96,65+3,0+0,35)
 3. Novotný 2009 - Al

ČSR 3 h 1953
Aké je zloženie mince?
 1. Vyhl. č. 45/1953 neuvádza zloženie mince.
 2. Biľak 1981 str. 77 - AlMgMn (96,65+3,0+0,35)
 3. Novotný 2009 - Al

Aké je hmotnosť mince?
 1. Vyhl. č. 45/1953 neuvádza hmotnosť mince.
 2. Biľak 1981 str. 79 - 0,66 g
 3. Novotný 2009 - 0,6 g

ČSR 5 h 1953
Aké je zloženie mince?
 1. Vyhl. č. 45/1953 neuvádza zloženie mince.
 2. Biľak 1981 str. 79 - AlMgMn (96,65+3,0+0,35)
 3. Novotný 2009 - Al

ČSR 10 h 1953
Aké je zloženie mince?
 1. Vyhl. č. 45/1953 neuvádza zloženie mince.
 2. Biľak 1981 str. 77 - AlMgMn (96,65+3,0+0,35)
 3. Novotný 2009 - Al

Aké je hmotnosť mince?
 1. Vyhl. č. 45/1953 neuvádza hmotnosť mince.
 2. Biľak 1981 str. 79 - 1,175 g
 3. mince.dovrecka.sk - 1,18 g

ČSR 25 h 1953
Aké je zloženie mince?
 1. Vyhl. č. 45/1953 neuvádza zloženie mince.
 2. Biľak 1981 str. 83 - AlMgMn (96,65+3,0+0,35)
 3. Novotný 2009 - Al

ČSR 1 Kčs 1957
Odkedy bola minca platná?
 1. Vo vyhl. č. 48/1957 je uvedené:
  „Dnem 2. září 1957 se dávají do oběhu mince 1 Kčs...“
 2. Biľak 1981 str. 85 - 16.08.1957
Mince boli platné od 2.9.1957.
ČSR 10 Kčs 1954
Odkedy bola minca platná?
 1. Vyhl. č. 36/1954 nadobudla účinnosť 21.8.1954.
 2. Biľak 1981 str. 92 - 27.08.1954
Mince boli platné od 21.8.1954.
ČSR 10 Kčs 1955
Odkedy bola minca platná?
 1. Vyhl. č. 19/1955 nadobudla účinnosť 26.4.1955.
 2. Biľak 1981 str. 93 - 05.05.1955
Mince boli platné od 26.04.1955.
ČSR 10 Kčs 1957 - J. A. Komenský
Odkedy bola minca platná?
 1. Vyhl. č. 16/1957 nadobudla účinnosť 16.3.1957.
 2. Biľak 1981 str. 96 - 27.03.1957
Mince boli platné od 16.03.1957.
ČSR 10 Kčs 1957 - Inžinierske školy v Prahe
Odkedy bola minca platná?
 1. Vyhl. č. 27/1957 nadobudla účinnosť 21.5.1957.
 2. Biľak 1981 str. 96 - 25.05.1957
Mince boli platné od 21.05.1957.
ČSR 25 Kčs 1954
Odkedy bola minca platná?
 1. Vyhl. č. 36/1954 nadobudla účinnosť 21.8.1954.
 2. Biľak 1981 str. 92 - 27.08.1954
Mince boli platné od 21.8.1954.
ČSR 25 Kčs 1955
Odkedy bola minca platná?
 1. Vyhl. č. 19/1955 nadobudla účinnosť 26.4.1955.
 2. Biľak 1981 str. 93 - 05.05.1955
Mince boli platné od 26.04.1955.
ČSR 50 Kčs 1955
Odkedy bola minca platná?
 1. Vyhl. č. 19/1955 nadobudla účinnosť 26.4.1955.
 2. Biľak 1981 str. 94 - 05.05.1955
Mince boli platné od 26.04.1955.
ČSR 100 Kčs 1955
Odkedy bola minca platná?
 1. Vyhl. č. 19/1955 nadobudla účinnosť 26.4.1955.
 2. Biľak 1981 str. 95 - 05.05.1955
Mince boli platné od 26.04.1955.
ČSSR 1 h 1962
Kto je autorom mince?
 1. Väčšinou sa uvádza, že je autor neznámy
 2. Biľak 1981 str. 77 - „M. Kučová (?)“

ČSSR 3 h 1962
Aké je zloženie mince?
 1. Vyhl. č. 110/1962 neuvádza zloženie mince.
 2. Biľak 1981 str. 77 - AlMgMn (96,65+3,0+0,35)
 3. Novotný 2009 - Al

Aké je hmotnosť mince?
 1. Vyhl. č. 110/1962 neuvádza hmotnosť mince.
 2. Biľak 1981 str. 79 - 0,66 g
 3. mince.dovrecka.sk - 0,64 g
 4. Novotný 2009 - 0,6 g

ČSSR 5 h 1962
Aké je zloženie mince?
 1. Vyhl. č. 110/1962 neuvádza zloženie mince.
 2. Biľak 1981 str. 79 - AlMgMn (96,65+3,0+0,35)
 3. Novotný 2009 - Al

Kto je autorom mince?
 1. Väčšinou sa uvádza, že je autor neznámy
 2. Biľak 1981 str. 79 - „M. Kučová (?)“

ČSSR 5 h 1977
Aký je priemer mince?
 1. Vo vyhl. č. 33/1977 je predpísaný priemer mince 16,2 mm.
 2. mince.dovrecka.sk - 16,00 mm.
Minca má predpísaný priemer 16,2 mm.
ČSSR 10 h 1961
Aký je priemer mince?
 1. Vo vyhl. č. 45/1953, na ktorú sa odvoláva vyhl. č. 131/1961, je predpísaný priemer mince 22 mm.
 2. mince.dovrecka.sk - 18,00 mm.
Minca má predpísaný priemer 22 mm.
Aká je hmotnosť mince?
 1. Biľak 1981 str. 81 - 1,175 g“
 2. mince.dovrecka.sk - 0,9 g.

Kto je autorom mince?
 1. mince.ic.cz - neznámy (ZSSR)
 2. Biľak 1981 str. 81 - M. Kučová“
 3. mince.dovrecka.sk - František David.

ČSSR 10 h 1974
Aké je zloženie mince?
 1. Vo vyhl. č. 82/1974 je uvedené:
  „... Desaťhalierniky sa razia z hliníka. ...“
 2. Biľak 1981 str. 82 - zliatina AlMg
 3. mince.ic.cz - AlMg (98+2).

ČSSR 20 h 1972
Aký je priemer mince?
 1. Vo vyhl. č. 62/1972 je predpísaný priemer dvadsaťhaliernika 19,5 mm.
 2. mince.dovrecka.sk - 19 mm.
Dvadsaťhaliernik má priemer 19,5 mm.
ČSSR 25 h 1962
Aké je zloženie mince?
 1. Ani v zákone č. 41/1953, ani vo výhláške č. 45/1953 či 110/19962 nie je predpísané zloženie mince.
 2. Biľak 1981 str. 83 - AlMgMn (96,65+3,0+0,35).
 3. Novotný 2009 str. 41 - Al.

kto je autorom mince?
 1. Biľak 1981 str. 83 - uvádza ako možnú autorku lícnej strany mince M. Kučovú.
 2. mince.ic.cz - autor neznámy.

ČSSR 50 h 1963
Aký je priemer mince?
 1. Vo vyhláške m.f. č. 28/1963 je uvedené:
  „... Priemer mince je 21,5 mm, ...“
 2. Biľak 1981 str. 84 - 21,5 mm.
 3. mince.dovrecka.sk - 21 mm.
Priemer mince je 21,5 mm.
Kto je autorom lícnej strany mince?
 1. Biľak 1981 str. 84 - M. Kučová(?).
 2. mince.ic.cz, slovakcoins.unas.cz - Andrej Peter.

ČSSR 50 h 1978
Aký je priemer mince?
 1. Vo vyhláške m.f. č. 101/1978 je predpísaný priemer 20,8 mm.
 2. mince.dovrecka.sk - 20 mm.
Priemer mince je 20,8 mm.
ČSSR 3 Kčs 1965
Aký je priemer mince?
 1. Vo vyhláške m.f. č. 106/1965 je predpísaný priemer 23,5 mm.
 2. mince.dovrecka.sk - 23,00 mm.
Priemer mince je 23,5 mm.
ČSSR 50 Kčs 1974
Kto je autorom mince?
 1. Vo vyhláške F.m.f. č. 114/1974 Zb. je ako autor mince uvedený akademický sochár Jaroslav Štursa.
 2. mince.dovrecka.sk - František David, Ivan Lipták.
Autorom návrhu mince je Jaroslav Štursa.
ČSSR 50 Kčs 1977
Ku ktorému výročiu úmrtia j. Kollára bola minca vydaná?
 1. Ján Kollár umrel 24.1.1852.
  Vo vyhláške F.m.f. č. 164/1976 Zb. je uvedené 125. výročie...
 2. mince.dovrecka.sk - 120. výročie úmrtia Jána Kollára.
Minca bola vydaná k 125 výročiu úmrtia J. Kollára.
ČSSR 50 Kčs 1978
Koľko bolo vyrobených týchto päľkorunákov?
 1. BIĽAK, M. a M. JÍZDNÝ. Zberateľský katalóg mincí Československa 1980. 2. uprav. a dopln. vyd. Košice: SNS, 1981 uvádza 100 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof.
 2. mince.ic.cz a slovakcoins.unas.cz - 100 tisíc, z toho 7 tisíc v kvalite proof.

ČSSR 50 Kčs 1979
Aká je hmotnosť mince?
 1. Podľa vyhl. F.m.f. č. 50/1979 je hmotnosť päťdesiatkorunáka 13 g.
 2. mince.dovrecka.sk - 15 g.
Hmotnosť mince je 13 g.
Aký je priemer mince?
 1. Podľa vyhl. F.m.f. č. 50/1979 je priemer päťdesiatkorunáka 31 mm.
 2. mince.dovrecka.sk - 33 mm.
Priemer mince je 31 mm.
Koľko bolo vyrobených týchto päľkorunákov?
 1. BIĽAK, M. a M. JÍZDNÝ. Zberateľský katalóg mincí Československa 1980. 2. uprav. a dopln. vyd. Košice: SNS, 1981 uvádza 95 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof.
 2. mince.ic.cz a slovakcoins.unas.cz - 100 tisíc, z toho 6 tisíc v kvalite proof.

ČSSR 100 Kčs 1977 - Václav Hollar
Kto je autorom mince?
 1. V texte vyhlášky F.m.f. č. 17/1977 sú ako autori mince uvedení František David a Jan Mlýnek.
 2. mince.ic.cz. - len jeden autor - František David.
Autormi mince sú František David a Ján Mlýnek.
ČSSR 100 Kčs 1978 - Karol IV.
Odkedy bola minca platná?
 1. V texte vyhlášky F.m.f. č. 102/1978 zverejnenom na www.zakonypreludí.sk je uvedené:
  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. októbrom 1978.“
 2. V texte vyhlášky F.m.f. č. 102/1978 zverejnenom na www.epravo.cz je uvedené:
  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.“
  Ako deň vyhlásenia je uvedený dátum 5.9.1978.
Čiastka 023/1978, v ktorej je aj vyhl. č. 102/1978, bola síce vydaná 5.9.1978, ale v texte vyhlášky je uvedený dátum účinnosti vyhlášky 2.10.1978.
Vyhláška F.m.f. č. 102/1978 nadobudla účinnosť 2.10.1978.
SR 10 h 1993
Aká je hrúbka mince?
 1. Výška stĺpca 10 mincí zmeraná posuvným meridlom je 13,85 mm.
 2. nbs.sk - 1,5 mm
 3. mincecsr.sym.sk - 1,1 mm
Priemerná hrúbka mince je 1,4 mm.
Koľko bolo vydaných mincí?
Údaje o počtoch vydaných mincí uvádzané rôznymi autormi sa líšia. Napríklad:
 1. Gcoins.net
 2. Novotný 2009
 3. mincecsr.szm.sk

SK 1 cent
Aká je hmotnosť mince?
 1. nbs.sk - 2,30 g.
 2. mince.dovrecka.sk - 2,35 g
 3. vážením 30 mincí, priemerná hmotnosť - 2,30 g
Priemerná hmotnosť mince je 2,30 g.
Aký je priemer mince?
 1. www.ecb.int - 16,25 mm
 2. mince.dovrecka.sk - 16,00 mm
Priemer mince je 16,25 mm.
Revidované 23.04.2013; 10.06.2013; 2.7.2014; 05.05.2021