LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Vzácnosť mince

angl. rarity (scarcity)

Vzácnosť mince (rarita) je daná počtom pravdepodobne zachovaných kusov. Má podstatný vplyv na cenu mince, ale často cena mince nie je úmerná jej vzácnosti.

V katalógoch uvádzaná vzácnosť mincí (rarita) vychádza z počtu:

Problém je v tom, že skutočné počty zachovaných mincí často nie sú známe a treba sa spoľahnúť na vedomosti a skúsenosti autorov katalógov alebo vzácnosť mince posudzovať podľa jej dostupnosti na trhu.

Existuje celý rad stupníc na ohodnotenie vzácnosti mincí. Niektoré boli navrhnuté pre určitý typ mincí, iné sú použiteľné univerzálne. Napriek tomu, že sa jednotlivé stupnice líšia počtom stupňov vzácnosti, použitým označením a popisom jednotlivých stupňov, niektoré črty majú spoločné. Nižšie sú porovnané štyri často používané stupnice:


Jednoduchá stupnica vzácnosti mincí

Na hrubé porovnanie rôznych stupníc vzácnosti použijeme jednoduchú stupnicu, ktorá rozlišuje mince podľa vzácnosti na unikátne (U-Unique), vzácne (R-Rare), zriedkavé (S-Scarce) a bežné(C-Common). K slovnému (popisnému) vyjadreniu vzácnosti mince treba priradiť počet zachovaných mincí. Vo väčšine stupníc sa mince označujú za vzácne, len ak sa ich zachovalo menej ako tisíc. Za bežné sa väčšinou považujú mince, ak ich je k dispozícii viac ako milión. Medzi týmito dvomi skupinami sú mince, ktoré sú menej bežné až zriedkavé. Preto je účelné použiť geometrickú postupnosť s kvocientom tisíc, t.j. pre každý nasledovný (nižší) stupeň vzácnosti je maximálny počet zachovaných mincí tisícnásobne väčší.

Porovnanie stupníc vzácnosti:

Vzácnosť Popis Počet B-Jízdny Novotný Sheldon PCGS
U Unikát 1 5R RRRRR R8 10.0
R Vzácna <1 001 2R - 4R RR - RRRR  R2 - R8 5.0 - 9.9
S Zriedkavá <1 000 001 R - 6  R     R1 - R2 1.1 - 4.9
C Bežná viac 1 - 5  - - 1.0

Vyššie uvedená porovnávacia stupnica je intuitívna a ľahko sa pamätá, ale nie je určená (ani vhodná) na označenie vzácnosti mincí v katalógoch, lebo je príliš „hrubá“.


Rozšírená stupnica vzácnosti mincí

Pre detailnejšie porovnanie stupníc je každý stupeň vzácnosti z predošlej tabuľky rozdelený na tri podstupne. Použijeme geometrickú postupnosť s kvocientom desať, t.j. pre každý nasledovný (nižší) stupeň vzácnosti je maximálny počet zachovaných mincí desaťnásobne väčší.

Porovnanie stupníc vzácnosti:

Vzácnosť Popis Počet B-Jízdny Novotný Sheldon PCGS
U Unikát 1 5R RRRRR R8 10.0
3R Ojedinelá <11 4R RRRR R7 - R8 9.5 - 9.9
2R Veľmi vzácna <101 3R RRR R4 - R7 8.0 - 9.5
R Vzácna <1 001 2R RR R2 - R4 5.0 - 7.9
3S Veľmi zriedkavá <10 001 R R R1 - R2 3.0 - 4.9
2S Zriedkavá <100 001 10 - - 2.0 - 2.9
S Menej zriedkavá <1 000 001 6…9 - - 1.1 - 1.9
C Bežná <10 000 001 2…5 - - 1.0
2C Veľmi bežná <100 000 001 1 - - 1.0
3C Hojná viac 1 - - 1.0

Stupnica, použitá vo vyššie uvedenej tabuľke na porovnanie ostatných stupníc, nie je určená na použitie v katalógoch. Na ten účel plne vyhovuje stupnica, ktorú použili Biľak-Jízdny vo svojom katalógu; pre vzácne mince je prakticky totožná a pre zriedkavé a menej bežné mince je podrobnejšia ako porovnávacia stupnica. V. Novotný používa pre vzácne mince rovnakú stupnicu; zriedkavé a menej bežné mince neoznačuje. Sheldonova stupnica je tiež vhodná len pre vzácne mince. PCGS stupnica je vhodná len pre vzácne a zriedkavé mince, nie je vhodná pre bežné mince.


Biľak-Jízdny[1]

Pre mince celkom bežné až po zriedkavo sa vyskytujúce použili stupnicu od 1 do 10. Pre zriedkavé až unikátne mince použili stupnicu „R“.

Prehľad stupňov vzácnosti:

Vzácnosť Popis Počet
5R Unikát 1
4R Ojedinelá <11
3R Veľmi vzácna <101
2R Vzácna <1 001
R Zriedkavá <10 001
10 Zriedkavá <100 001
9 <200 001
8 <300 001
7 <500 001
6 <1 000 001
5 <2 000 001
4 <3 000 001
3 <5 000 001
2 <10 000 001
1 Celkom bežná viac

Novotný[2]

V. Novotný vo svojich katalógoch mincí označuje vzácne mince písmenami „R“. Čím je minca vzácnejšia, tým väčším počtom písmen „R“ je označená. Vzácnosť mince sa posudzuje podľa jej výskytu na trhu, preto označenie vzácnosti mince nezávisí len od počtu zachovaných kusov.

Prehľad stupňov vzácnosti:

Vzácnosť Popis Komentár
R Zriedkavá Nie je celkom bežná (napr. 20 halier Slovenskej republiky z roku 1941)
RR Vzácna Malý počet zachovaných kusov (napr. 20 halier Slovenskej republiky z r.1942-Cu)
RRR Vzácnejšia Veľmi malý počet zachovaných kusov (napr. 10 korunák z roku 1933)
RRRR Veľmi vzácna Zachovaných iba niekoľko kusov (napr. 5 halier z roku 1924)

V niektorých katalógoch je stupnica zjednodušená na tri stupne.


Sheldon[3]

Osemstupňovú stupnicu vzácnosti mincí Sheldon vyvinul pre americké jednocentové mince, ale používa sa aj pre iné mince.

Prehľad stupňov vzácnosti:

Vzácnosť Popis Počet Komentár
R1 Bežná >1 250 Ľahko dostupná
R2 Menej bežná <1 251 Väčšinou dostupná, ale v obmedzenom množstve
R3 Zriedkavá <501 Treba ju hľadať, pravdepodobne dostupná na väčších aukciách
R4 Veľmi zriedkavá <201 Občas nie je dostupná ani na väčších aukciách
R5 Vzácna <76 Pravdepodobne sa vyskytne viac ako na 5 aukciách ročne
R6 Veľmi vzácna <31 Takmer nikdy nie je dostupná, 1 ponuka na predaj ročne
R7 Mimoriadne vzácna <13 Ponúkaná na predaj raz za niekoľko rokov
R8 Unikát <4 alebo takmer unikát

PCGS[4]

PCGS = Professional Coin Grading Service

Prehľad stupňov vzácnosti:

Vzácnosť Popis Počet
10.1 Nezachovala sa 0
10.0 Unikát 1
9.0 - 9.9 Krajne vzácna <26
8.0 - 8.9 Extrémne vzácna <101
7.0 - 7.9 Veľmi vzácna <201
5.0 - 6.9 Vzácna <1 001
3.0 - 4.9 Veľmi zriedkavá <10 001
2.0 - 2.9 Zriedkavá <100 001
1.1 - 1.9 Bežná <1 000 001
1.0 Veľmi bežná >1 000 000
Revidované 20.04.2013; 31.03.2014