LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Autorské práva


Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
Autorské práva

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Ľudovít Malinovský a spoluautori (ďalej len LMS) túto internetovú stránku poskytuje v snahe umožniť záujemcom o numizmatiku lepší prístup k informáciám o minciach. Cieľom je poskytovať presné, overené a pokiaľ možno úplné informácie, napriek tomu LMS nezaručuje presnosť ani úplnosť informácií na tejto internetovej stránke a výslovne sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek chyby alebo opomenutia obsiahnuté v zverejnených informáciách.

Tieto informácie predstavujú informácie všeobecnej povahy, ktoré sa nevzťahujú na žiadnu konkrétnu osobu či subjekt. Môžu obsahovať prepojenia na externé internetové stránky, na ktoré LMS nemá žiadny vplyv a za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť. Informácie poskytnuté na tejto stránke neboli zostavené tak, aby vyhoveli vašim individuálnym požiadavkám, a je iba vašou zodpovednosťou a rizikom, aby ste sa presvedčili, či spĺňajú takéto požiadavky skôr, ako použijete tieto informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý je vhodný pre vaše účely.

Údaje o cenách zverejnené na tejto stránke vychádzajú zo zdrojov, ktoré LMS považuje za spoľahlivé. LMS však nenesie zodpovednosť za žiadne straty vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek rozhodnutia, konania alebo opomenutia akejkoľvek strany na základe týchto údajov o cenách. LMS najmä nenesie zodpovednosť za žiadnu hospodársku stratu, nepriame alebo následné straty alebo škody vrátane, okrem iného, strát súvisiacich s podnikaním a ušlého zisku, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom, prípadne súvisia so zverejňovaním údajov o cenách alebo s ich použitím akoukoľvek osobou.

Upozorňujeme, že dokumenty a ostatné informácie dostupné na tejto stránke nemusia byť zhodné s ich oficiálne schváleným znením.

Snažíme sa minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami, nemôžeme však zaručiť, že tieto problémy neprerušia ani inak neovplyvnia naše služby. LMS nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní tejto stránky, prípadne externých stránok, na ktoré odkazuje.

Otvorenie akejkoľvek časti tejto internetovej stránky sa považuje za súhlas s horeuvedenými podmienkami.


Autorské práva

Autorské práva k celému obsahu tejto internetovej stránky vlastní Ľudovít Malinovský - LMS, Vrbovská cesta, Piešťany, Slovensko, ak nie je explicitne uvedený iný autor, resp. autori, danej časti obsahu stránky.

Okrem nižšie uvedenej výnimky možno informácie získané priamo z tejto internetovej stránky voľne používať za nasledujúcich podmienok:
  1. ak je informácia šírená a reprodukovaná v nezmenenej podobe, táto stránka musí byť uvedená ako zdroj;
  2. ak používateľ informácie upravuje akýmkoľvek spôsobom, na túto skutočnosť je povinný výslovne upozorniť a uviesť pôvodný zdroj;
  3. ak sú informácie súčasťou dokumentov, ktoré sú určené na predaj (bez ohľadu na médium), fyzická alebo právnická osoba zverejňujúca tieto informácie musí kupujúcich informovať, a to ešte pred zaplatením, že je možné ich získať aj bezplatne prostredníctvom tejto internetovej stránky;
  4. žiadna časť tejto stránky nesmie byť zobrazená v rámčeku ako súčasť inej internetovej stránky.

Ako výnimka z horeuvedeného platí, že ak má fotografia, text, súbor, celý alebo časť dokumentu explicitne uvedeného autora, resp. autorov, použitie v inej tlačenej alebo elektronickej publikácii je povolené len s výslovným predchádzajúcim písomným súhlasom autora, resp. autorov.